Drzwi Gerda Warszawa – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne | sprzedaż i montaż

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy GERDA tedee

02-972 Warszawa; ul.Sarmacka 20A

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Hermes Janusz Brzeziński, Maciej Brzeziński Sp. J. z siedzibą w Warszawie, przekazuje niezbędnych informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o związanych z tym przysługujących Ci prawach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Hermes Janusz Brzeziński, Maciej Brzeziński Sp.J , a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail biuro@drzwi-gerda.com .

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych Hermes Janusz Brzeziński, Maciej Brzeziński Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Cypryjska 6 m. 46

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje na Twój temat uzyskiwane od Ciebie podczas:
• wypełniania formularzy lub druków zleceń;
• rozmów telefonicznych;
• korespondencji e-mail.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celach związanych z realizacją wykonania usługi pomiaru stolarki otworowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w szczególności w celu:
• kontaktu z Tobą drogą e-mailową oraz telefoniczną;
• rozpoznania Twoich potrzeb, oczekiwań;
• wykonania usługi pomiaru.
b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np., podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, agencjom badawczym, itp.);
c) naszym Partnerom, tj. podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie wykonania usługi;
d) W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do czasu wykonania usługi i okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji przez Gerda uzasadnionego interesu administratora.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych; (iii) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; (iii) nie będziemy potrzebować już Twoich danych do swoich celów, będziesz Potrzebować ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; (iv) wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
e) przenoszenia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody; (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz; (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

Profilowanie

Zebrane od Ciebie nie będą wykorzystywane do profilowania.

Czy musisz podawać Twoje dane?

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w pomiarze stolarki drzwiowej. Niepodanie danych spowoduje także brak możliwości obsłużenia zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@drzwi-gerda.com lub korespondencyjnie na adres Hermes Janusz Brzeziński, Maciej Brzeziński Sp.J. 02-761 W-wa ul. Cypryjska 6 m. 46 Celem zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@drzwi-gerda.com

Call Now Button